Kosár
Az Ön kosara jelenleg üres!
Utoljára megtekintett
Még nem tekintett meg egy terméket sem.

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

 

BEVEZETÉS

Cégünk, a Romi-Suli webáruház tulajdonosa. Vásárlóink személyes adatait csak a legdiszkrétebb módon tároljuk, harmadik félnek nem adjuk ki. Adatait kizárólag a vásárlások teljesítéséhez szükséges mértékben kérjük el, és használjuk fel.


1. Az adatkezelő megnevezése

 
Adatkezelő megnevezése: Romi-Suli Kft. (Továbbiakban Társaság)

Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.13-09-069345
Adatkezelő székhelye: Székhely: 2146 Mogyoród, Székely Bertalan utca 2.
Adatkezelő képviselője: Romankovics András (ügyvezető)  E-mail: rendeles@romisuli.hu
Telefon: +36 28 440 687

 

2. Az adatkezelés szabályai

 

Jelen adatkezelés időbeli hatálya 2023. 08.01-től visszavonásig tart.

 

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokon kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos Infotv 3. paragrafus értelmező rendelkezéseivel. Ezek alapján tehát:

 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelését jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

Az Adatkezelő a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján/ebáruházában. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa) igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikusan tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

Az adatkezelő által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhetnek, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszik lehetővé.  

 

Az adatkezelőnél adatkezelést végző alkalmazottak és az adatkezelés megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Az adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be a személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

 

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az Adatkezelő által személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

 

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését a rendeles@romisuli.hu e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozásra.

 

 

 


3.1. Tájékoztatáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 • jogosult megtudni az adatkezelés céljait;
 • az érintett személyes adatok kategóriáit;
 • azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait.
 • Jogosult felvilágosítást kapnia az érintettnek azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt.
 • Jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték.
 • Továbbá jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja érintettet.

 

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítését az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésében illetve 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.  

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (helyesbítéshez való jog).

 

3.2. Helyesbítéshez való jog

A valóságnak nem megfelelő adatot a Társaság (Romi-Suli Kft.) az érintett kérésre indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti.

 

Arra az időtartamra, amíg a Társaság ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 3.4. pontjának megfelelően.

 

 

3.3. Tiltakozás joga

Az érintett abban az esetben a Társasághoz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint jogos érdek (a jogos érdek, mint jogalap alkalmazásának feltételeit jelen szabályzat 5. pontja tartalmazza).

Tiltakozási jog gyakorlása esetén a Társaság nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, a Társaság ügyvezetője dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

 

 

 

3.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, ez esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Társaság korlátozza a személyes adatok kezelését; 
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri; 
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
 • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adott szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetője előzetesen tájékoztatja az érintettet.

3. 5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a GDPR 21. cikk(1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdés alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

VAGY

f) a személyes adatok gyűjtése az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

3. 6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

 • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bekezdés a) pont) és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelési korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

4. Az adatkezelő honlapjának során megvalósuló adatkezelések

4. 1. Cookiek

A Társaság honlapján a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut, amely a látogatásokról adatokat rögzít. A Társaság honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe) a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata, a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése

kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve

adatkezelési jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulása

adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított egy év

adattárolás módja: elektronikus

 

 

 

Süti (cookie) neve

Célja

Tárolási idő

 

PHPSESSID

Munkamenet azonosító. Szükséges a webáruház alapvető működéséhez, a kosárba helyezéshez és így a megrendeléshez.

A böngésző bezárásáig tárolódik.

 

euCookieWarningAccepted

Ha megjelent a Cookie figyelmezető sáv, és a látogató a „Rendben” gombra kattint, akkor ennek az eseménynek a rögzítésére szolgál

A böngésző bezárásig tárolódik.

 

felnottBelepett

Ha bizonyos tartalmak csak felnőtt látogatók részére szólnak, akkor az erről szóló figyelmeztető elfogadásának rögzítésére szolgál.

A böngésző bezárásáig tárolódik.

4.2. Regisztráció

A Társaság honlapján lehetősége van a látogatónak a regisztrációra. A forma kitöltésével a látogató megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Társaság adatvédelmi tájékoztatóját, ezt egy jelölőnégyzetben teheti meg, máskülönben nem tudja véglegesíteni a regisztrációt.

A regisztráció során az érintett megadhatja a szállítási és számlázási adatokat illetve az érintett telefonszámát, amely esetben a regisztrációt követően további adatok megadása nélkül tudjon az érintett a felületen terméket rendelni. A szállítási cím – megrendelés esetén – a futár számára, mint adatfeldolgozónak átadásra kerül. Az adatfeldolgozó pontos adatait a jelen szabályzat tartalmazza.

A regisztráció során megadott jelszó titkosított formában kerül tárolásra az adatbázisban, eredeti formájában sehol, semmilyen körülmények között nem kerül eltárolásra. Elfelejtett jelszó esetén új jelszó igénylésére van lehetőség. A webáruház üzemeltetője és adatkezelői az elfelejtett jelszót eredeti formájában nem tudják elküldeni.

A telefonszám megadására az átvételi értesítés miatt van szükség. Az e-mail cím megadására az online kapcsolattartás okán van szükség. A szállítási adatok megadására amiatt van szükség, hogy a futár ki tudja szállítani az érintett címre a megrendelt terméket. A számlázási adatok megadására a számla kiállítása miatt van szükség.

Az adatkezelés időtartama a regisztráció törléséig terjedő ideig tart azzal, hogy amennyiben a regisztrációt követően az érintett vásárol a rendszerben, a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. paragrafus (2) bekezdés értelmében legalább 8 évig köteles a Társaság megőrizni. A Társaság 8 év elteltével automatikusan törli azon érintett személyes adatait, aki az utolsó rendeléstől számított 8 éves határidőn belül nem rendelt újra szolgáltatást a Társaságtól.A regisztráció során megadott személyes adatok a sikeres regisztrációt követően a Webáruházat üzemeltető szerver adatbázisában tárolódnak, melyhez az ügyfélen kívül csak a webáruház adatkezelői férnek hozzá.

Ügyfeleink részéről az adatkezelés és adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a regisztrációval kapcsolatos adatokat tartsa titokban, ne ossza meg senkivel. A webáruházban használt jelszót lehetőség szerint ne használja más oldalakon vagy szolgáltatásokban. Közös használatú informatikai eszközök, valamint nyilvános hálózatok esetében (pl.: internetkávézók, könyvtárak, tömegközlekedési eszközök, pályaudvarok) minden esetben jelentkezzen ki a  vásárlói fiókjából, mielőtt elhagyja a webáruház oldalait. Időnként, a biztonság érdekében módosítsa személyes jelszavát. Ezekkel az egyszerű szabályokkal a személyes biztonság nagy mértékben fokozható.

adatkezelés célja: a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése, regisztráció

kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mailcíme, illetve annak nem szükségszerű megadása esetén szállítási és számlázási címe, telefonszáma

adattárolás határideje: a regisztráció törléséig terjedő ideig tart azzal, hogy amennyiben a regisztráló vásárol a felületen, a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. paragrafus (2) bekezdés értelmében legalább 8 évig köteles a Társaság megőrizni. A Társaság 8 év elteltével automatikusan törli azon érintett személyes adatait, aki az utolsó rendeléstől számított 8 éves határidőn belül nem rendelt újra szolgáltatást a Társaságtól.

adattárolás módja: elektronikus

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a Barion Payment Zrt. kezeli.

továbbított adatok köre: bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a Barion Payment Szolgáltató Zrt. felé.  

Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás.

4. 3. Vásárlói adatok kezelése    

A honlapra látogatónak lehetősége van a Társaság termékeinek (tankönyvek és taneszközök) megrendelésére, megvásárlására regisztrációval és regisztráció nélkül is. A kiválasztott termék megrendelését, azaz a vásárló és a Társaság közötti szerződés létrejöttét megelőzően a vásárló megadja a termék szállításához és számlázásához szükséges adatokat.

A szállítási cím a futár számára mint adatfeldolgozónak átadásra kerül. Az adatfeldolgozó pontos adatait a jelen szabályzat tartalmazza.

A telefonszám megadására az átvételi értesítés miatt van szükség. Az e-mail cím megadására az online kapcsolattartás okán van szükség. A szállítási adatok megadására amiatt van szükség, hogy a futár ki tudja szállítani az érintett által kért címre a megrendelt terméket. A számlázási adatokra a számla kiállítása miatt van szükség.

adatkezelés célja: a Társaság honlapján keresztül történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlók nyilvántartása, a megrendelések teljesítése, a vásárlói szokások elemzése

kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási és számlázási adatok

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv.tv) 169.paragrafusa (2) bekezdése

adattárolás határideje: az érintett kérésére való törlésig, a számlán szereplő adatok tekintetében a számv. tv. 169. paragrafus (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

adattárolás módja: elektronikus.

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetés tranzakció adatait a Barion Payment Zrt. kezeli. 

továbbított adatok köre: bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a Barion Payment Zrt. felé.

az adattárolás jogalapja:a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintetti hozzájárulás.

4. 4. Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

A vásárló a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy.tv.) alapján jogosult szóban, elektronikus eszközzel vagy írásban panaszt benyújtani a Társasághoz. Az elektronikus panaszokat a vásárló a rendeles@romisuli.hu e-mail címre tudja megküldeni.

 

adatkezelés célja: a vásárlói panaszok kivizsgálása, elintézése

kezelt adatok köre: az érintett neve, lakcíme, e-mail címe,  a panasszal kapcsolatos, a Fgy.tv. 17/a paragrafus (5) bekezdésében meghatározott egyéb adatok

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a Fgy.tv. 17/a paragrafus (5) bekezdése

adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig: amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további kifogással, a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével törli az adatkezelő az adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok törlésre

adattárolás módja: elektronikus

 

 

  

4.5. Hírlevéllel és direkt marketinggel kapcsolatos adatkezelés

Az ügyfelek igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében a Társaság az érintett előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján közvetlen ajánlatátadási illetve információs céllal e-maileket, valamint hírleveleket küld az érintettnek. Amennyiben a hírlevélre a honlapon iratkozik fel az érintett, a feliratkozás megtételének a helyén el kell fogadnia az adatvédelmi szabályzatot. Ezt egy jelölőnégyzettel teheti meg. A Társaság biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon. A Társaság az ilyen tárgyú információkat személyesen vagy telefonon is közvetíti az ügyfelek felé.

Abban az esetben, ha az érintett feliratkozik a hírlevélre, a Társaság direkt marketing tevékenysége során célzott hirdetéseket küldhet az érintett számára, elemezve a korábbi vásárlásait. Abban az esetben, ha a profilalkotáshoz nem kíván hozzájárulni, tiltakozhat az adatkezelés ellen a Társaság által megadott e-mail címen.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Társaság a Startüzlet webáruház készítőn keresztül küldi üzeneteit.

Amennyiben az érintett adatai törlését kéri, úgy a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben (a továbbiakban: Katv.) meghatározottak szerint a Társaság tilalmi listát vezet. A Társaság kötelezi magát, hogy a reklámcélú megkeresés előtt ellenőrzi, hogy az érintett szerepel-e a tilalmi listán.

adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása a Társaság legfontosabb híreiről, direkt marketing

kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal

adattárolás módja: elektronikus

 

 

 

 

 

 

 

 

A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

 

Cél/tevékenység

Kezelt adatok

Jogalap

Tárolás időtartama

 

Vásárlói fiók létrehozása (regisztráció közvetlenül vagy Facebookon keresztül)

E-mail cím, jelszó (hashelt változatban), számlázási név, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó (a vásárlói fiók létrehozása opcionális)

 

Szerződés teljesítéséhez/szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges

A vásárló kérésére történő törlésig (megjegyzés: ha történt rendelés a fiókból, akkor a további adatkezelés hatására a vásárló adatait lehetséges, hogy a fiók törlése után is tároljuk).

 

 

Rendelés

E-mail cím, szállítási és számlázási név, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó (a rendeléshez kötelező az adatokat megadni, azok nélkül nem lehetséges a rendelés és így a szerződés teljesítése).

 

 

Szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

 

8 év

Rendelés állapotfrissítés üzenet e-mailen

Név, e-mail cím

Szerződés teljesítéséhez szükséges.

8 év

 

Üzenetküldés kapcsolatfelvételi űrlappal

Név, e-mail cím, telefonszám, üzenet

Szerződés teljesítéséhez/szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges

90 nap az utolsó megkereséstől akkor, ha nem meglévő vásárló, 8 év az utolsó vásárláshoz képest akkor, ha már vásárolt korábban az érintett.

 

Számlázás

E-mail cím, számlázási név, telefonszám, irányítószám, település név, utca, házszám, emelet, ajtó

 

Jogi kötelezettség teljesítéséhez

 

8 év

Értékelés kérése vásárolt termékről

Név, e-mail cím, telefonszám

Jogos érdek (az adatkezelés ellen tiltakozhat)

Az adatkezelés elleni tiltakozásig.

Hálózatbiztonság garantálása

Technikai adatok a látogatásról: IP cím és böngésző user agent karakterlánca

Jogos érdek (az adatkezelés ellen tiltakozhat)

3 nap

Hírlevél küldése

Név, e-mail cím

Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja)

A hozzájárulás visszavonásáig.

Termékértékelés

Név, e-mail cím, 1-5 értékelés, rövid vélemény, kifejtett vélemény, ajánlás ténye

Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja)

A hozzájárulás visszavonásáig.

Termékkel kapcsolatos kérdés küldése termékadatlapról

Név, e-mail cím, kérdés

Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja)

A hozzájárulás visszavonásáig.

Hozzászólás blogbejegyzéshez

Név, e-mail cím, webcím, szöveg

Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja)

A hozzájárulás visszavonásáig.

 

A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Adatfeldolgozók:

 

Adatfeldolgozó neve: PRO-DUO Kkt.

Címe: 1052 Budapest, Városház utca 4. 3.em 6/a.

Cégjegyzékszám: 01-03-020894

Adatfeldolgozás célja: könyvelés, bérszámfejtés

 

Adatfeldolgozó neve: KontorNet Bt.

Címe: 9081 Győrújbarát, Fő út 45.

Cégjegyzékszám: Cg. 08-06-013458

Adatfeldolgozás célja: webáruház felület, webáruházon feliratkozottak számára hírlevél küldés, számlázás a webáruházon keresztül (123Számla online számlázási program)

 

Adatfeldolgozó neve: Csomagpiac Kft

Címe: 2100 Gödöllő, Németh László utca 1/b. ép. www.csomagpiac.hu
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-144907

Adatfeldolgozás célja: a rendelések kiszállításához szükséges adatok továbbítása (név, cím, telefonszám)

 

Adatfeldolgozó neve: FoxPost Zrt.

Címe: 3300 Eger, Maklári út 119. www.foxpost.hu

Cégjegyzékszám: Cg. 10-10-020309

Adatfeldolgozás célja: a rendelések kiszállításához szükséges adatok továbbítása (név, cím, telefonszám)

 

Adatfeldolgozó neve:  MPL, Magyar Posta Zrt.

Címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-042463

Adatfeldolgozás célja: a rendelések kiszállításához szükséges adatok továbbítása (név, cím, telefonszám)

 

Adatfeldolgozó neve: BARION Payment Zrt.

Címe: 1117 Budapest, Irinyi József utca 420. 2. emelet

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552

Adatfeldolgozás célja: bankkártyás fizetés a webáruházban

Az adatfeldolgozók az adatkezelést a Társaság utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a Társaság rendelkezése szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

 

6. A nyilatkozat megváltoztatása

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot (szabályzatot) módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

7. Jelen szabályzatban nem meghatározott kérdések

A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Kosárba

Kosárba helyezve

Betöltés...

...
Hiba

Sikertelen művelet

Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.